Välkommen till Specialbetong Sverige

Betongarbeten med unik och patenterat lättbetong

SENAD ® HLWC

SENAD® HLWC kan beskrivas som en skumbetong som består utav luftporer. Skillnaden mellan SENAD® HLWC och vanlig lättbetong är att vanlig lättbetong ofta blandas med plastskum istället för att tillföra luftbubblor. Vår produkt görs på plats i speciella maskiner med vatten, cement och tensider.
En tensid är en skumporbildare, typ ett vanligt diskmedel, men det vi använder gör att luftporerna håller mycket bra.

Varför SENAD®HLWC?

  • Miljövänligt
Har ingen påvisbar inverkan på miljön då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider.
  • Pumpbart
Då vår lättbetong kan innehålla ett högt luftinnehåll så är den förhållandevis lätt att pumpa.
  • Luftinnehållande
Vi kan blanda vår lättbetong med ett luftinnehåll upp till 85%, vilket ger bra isoleringsegenskaper och minimerar ballastbehovet.
  • Brandsäkert
Vad gäller brandsäkerheten så brinner inte en cementbaserad produkt och vår patenterade lättbetong spricker inte heller av varken upphettning eller snabb nedkylning vid t.ex. brandbekämpning.
  • Hydrofobt
Vår lättbetong är vattenfrånstötande och lämpar sig utmärkt vid kaj- och slussrenoveringar då den tränger bort vattnet. SENAD® HLWC kan även gjutas direkt på vattnet då den
flyter vid lägre densiteter.

Traditionella betongarbeten

Bortsett från vår produkt SENAD®HLWC så genomför vi även mer konventionella gjutningar, stora som små. Vi har specialiserat oss på renovering av parkeringshus samt byggt fundamentet till norra europas största grustvätt.

Användningsområde

Grunder
Härdad SENAD® HLWC har en mycket god relativ styrka i förhållande till densitet. Vi skräddarsyr densiteten från så låg vikt som 400kg/m³ upp till 2300kg/m³.
Tunnel-Sprickinjektering
SENAD® HLWC har med gott resultat använts i Hallandsåsen, Ådalsbanan samt Södra länken. Arbetet har då varit spricktätning,berginjektering samt tätning mot vatten.
Luftinnehållande
Vi kan blanda vår lättbetong med ett luftinnehåll upp till 85%, vilket ger bra isoleringsegenskaper och minimerar ballastbehovet.
Relining, Renovering av väg- och banvallstrummor
Ett huvudalternativ till vår metod med
SENAD® HLWC är att man måste stänga av väg, järnväg och eller arbetsområdet, gräva upp gammal fyllning, ta bort materialet samt den gamla trumman och transportera bort detta.
Hamn, kaj samt slussrestaurering
SENAD® HLWC är en betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper när det gäller hamnrenoveringar och kajrenoveringar.

Miljö

Kvalitet och miljöhänsyn har varit och är hörnstenar i vår lättbetongs utvecklingsprocess. SENAD® HLWC har en ej påvisbar inverkan på miljön, då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider (typ vanligt diskmedel).

Att arbeta med materialet SENAD® HLWC främjar kvalitets- och miljöutvecklingen och verkar långsiktigt för att miljön sätts i centrum. SENAD® HLWC kan återvinnas till 100% på ett miljöriktigt sätt.

Radon och radontätning

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Gränsvärden, som är bindande, finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du tillexempel i Socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Kontakta oss