Välkommen till specialbetong Sverige

Betongarbeten & Garagerenovering i Stockholm med unik & patenterat lättbetong

Specialister inom betongarbeten, nybyggnationer- och
renoveringar av parkeringsgarage i Stockholm


Renovering av parkeringsgarage kan innebära allt från exempelvis underhåll och reparationer av betongskador till ombyggnationer av befintliga strukturer. Vi på Specialbetong i Sverige har många års erfarenhet inom branschen och arbetar både med totalentreprenader och utförandeentreprenader i Stockholmsområdet. Vi utför betongarbeten, betongreparationer och garagerenoveringar i Stockholm med omnejd.

Dessutom har vi en unik och patenterad lättbetong som heter SENAD®HLWC. Denna produkt möjliggör många gånger unika, kostnadseffektiva och miljövänliga lösningar för grundförstärkningar av bland annat garage, byggnader, kajer, vägar och järnvägar över hela Sverige.

Begär en snabb, kostnadsfri offert för ett betongarbete och garagerenovering i Stockholm genom att ringa till oss på 010-585 90 90.

SENAD ® HLWC

SENAD® HLWC kan beskrivas som en skumbetong som består utav luftporer. Skillnaden mellan SENAD® HLWC och vanlig lättbetong är att vanlig lättbetong ofta blandas med plastskum istället för att tillföra luftbubblor. Vår produkt görs på plats i speciella maskiner med vatten, cement och tensider.
En tensid är en skumporbildare, typ ett vanligt diskmedel, men det vi använder gör att luftporerna håller mycket bra.

Faktum är att det finns många parkeringsgarage i Stockholm som behöver renoveras så att de kan upprätthålla säkerheten och även förlänga sin livslängd. En av de största utmaningarna är att många garage är byggda på 60- och 70-talet och har dålig ventilation och dränering, vilket i sin tur leder till fukt- och mögelskador. Renoveringar av parkeringsgarage innebär vanligtvis att parkeringsplatserna är otillgängliga under en viss tid vilket kan vara en utmaning för stadens invånare och besökare som är i behov av parkeringsplatser.

Därför är det viktigt att renoveringsarbeten planeras och genomförs på ett sätt som minimerar påverkan på trafiken och parkeringsmöjligheterna i staden. Garagerenovering i Stockholm kräver ofta noggrann planering och samordning mellan olika yrkesgrupper och entreprenörer för att säkerställa att de slutförs på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

För mer information om betongarbeten, renoveringar och nybyggnationer av parkeringsgarage i Stockholm, kontakta oss på 010-585 90 90.

Finns det något som du vill rapportera?

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet. Vi garanterar att du är anonym och att ärendet hanteras med total sekretess. Du kan göra din anmälan här >>.

Varför SENAD®HLWC?

  • Miljövänligt
Har ingen påvisbar inverkan på miljön då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider.
  • Pumpbart
Då vår lättbetong kan innehålla ett högt luftinnehåll så är den förhållandevis lätt att pumpa.
  • Luftinnehållande
Vi kan blanda vår lättbetong med ett luftinnehåll upp till 85%, vilket ger bra isoleringsegenskaper och minimerar ballastbehovet.
  • Brandsäkert
Vad gäller brandsäkerheten så brinner inte en cementbaserad produkt och vår patenterade lättbetong spricker inte heller av varken upphettning eller snabb nedkylning vid t.ex. brandbekämpning.
  • Hydrofobt
Vår lättbetong är vattenfrånstötande och lämpar sig utmärkt vid kaj- och slussrenoveringar då den tränger bort vattnet. SENAD® HLWC kan även gjutas direkt på vattnet då den
flyter vid lägre densiteter.

Traditionella betongarbeten

Bortsett från vår produkt SENAD®HLWC så genomför vi även mer konventionella gjutningar, stora som små. Vi har specialiserat oss på renovering av parkeringshus samt byggt fundamentet till norra europas största grustvätt.

Användningsområde

Grunder
Härdad SENAD® HLWC har en mycket god relativ styrka i förhållande till densitet. Vi skräddarsyr densiteten från så låg vikt som 400kg/m³ upp till 2300kg/m³.
Tunnel-Sprickinjektering
SENAD® HLWC har med gott resultat använts i Hallandsåsen, Ådalsbanan samt Södra länken. Arbetet har då varit spricktätning,berginjektering samt tätning mot vatten.
Luftinnehållande
Vi kan blanda vår lättbetong med ett luftinnehåll upp till 85%, vilket ger bra isoleringsegenskaper och minimerar ballastbehovet.
Relining, Renovering av väg- och banvallstrummor
Ett huvudalternativ till vår metod med
SENAD® HLWC är att man måste stänga av väg, järnväg och eller arbetsområdet, gräva upp gammal fyllning, ta bort materialet samt den gamla trumman och transportera bort detta.
Hamn, kaj samt slussrestaurering
SENAD® HLWC är en betongmassa som tränger in i sprickor och hålrum samt har unika egenskaper när det gäller hamnrenoveringar och kajrenoveringar.

Miljö

Kvalitet och miljöhänsyn har varit och är hörnstenar i vår lättbetongs utvecklingsprocess. SENAD® HLWC har en ej påvisbar inverkan på miljön, då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider (typ vanligt diskmedel).

Att arbeta med materialet SENAD® HLWC främjar kvalitets- och miljöutvecklingen och verkar långsiktigt för att miljön sätts i centrum. SENAD® HLWC kan återvinnas till 100% på ett miljöriktigt sätt.

Radon och radontätning

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Gränsvärden, som är bindande, finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du tillexempel i Socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Kontakta oss

Kontakt


Specialbetong Sverige

© Specialbetong Sverige AB 2023

En del av

HTML tutorial