Mer information

Kapillärbrytande/Hydrofoba egenskaper

Materialet är kapillärbrytande och suger inte vatten, uppsugningsförmågan finns inte helt enkelt. Endast kan vatten komma in någon millimeter där porerna är öppna. Som test har vi haft en bit av vår lättbetong liggandes på botten av ett akvarium med hjälp av en blyklump i över 15 år. Tar vi bort blyklumpen så flyter Senaden fortfarande upp till ytan.  Då vi gör grundförstärkningar och grundstabiliseringar och pumpar ned SENAD® HLWC i våra borrhål som då träffar vatten och pressar det framför sig upp ur marken tills ren SENAD® HLWC dyker upp. Man kan applicera SENAD® HLWC mellan två betongskick och då få ett kapillärbrytande skikt, materialet bryter kapillärkraften efter som det är hydrofobiskt.

Densitet

På plats kan vi blanda vilken densitet(styrka/vikt) vi vill ha.  Detta styrs av en datastyrd enhet som finns till alla mixers, där vi ställer in recept för den densiteten vi behöver för tillfället mellan varje blandning.  Vi använder mixers som blandar 135 liter, 250 liter, 1 m³ samt 2 m³. Ett exempel på användandet av olika densiteter kan vara torpargrunder och hus som står på plintar osv. Man kan formsätta runt fastigheten och där gjuta yttrebärlinan med en högre densitet, sedan fyller man på med en lättare densitet inuti bärlinan. Man kan pumpa ned under betonggolv där man har en spalt (tomrum mellan betong och fyllnadsmassa). I regel sjunker fyllnadsmassan under ett hårt belastat betonggolv eller tidigare dåligt utfört underarbete m.m., där kan man injektera SENAD® HLWC som tar upp krafterna, fyller tomrum och där, även få SENAD® HLWCs övriga förderlar.

Luftporernas betydelse

Vid injektering, luft kan komprimeras så vid bergsinjektering så får man luftbubblorna att gå ihop, förminskas för att sedan utvidgas i större utrymmen. Luftporerna är kontrollerade i massan, storleken på luftbubblorna ändras aldrig, det är mängden luftbubblor vi ändrar i lättbetongen.

Miljö

Uppsala har extremt starka miljökrav, där får man inte använda konventionell betong mer än någon halvmeter/meter ned, utan att söka dispens från mijömyndigheterna. Vi lämnade in prover på SENAD® HLWC till två ackrediterade företag, ett i Danmark och till ett annat i Tyskland. Det fanns ingen mätbar lakning i något av testerna.  Testerna går i princip ut på att de tar en provbit då den härdar, maler ned den och lägger i ett Melita filter som de sedan tillför vatten till och mäter tensider och eventuella ämnen som lakar. På grund av vårt materials goda egenskaper är vår produkt en av de få som får pumpas ned i marken i Uppsala.

Isolerande & Gastät

SENAD® HLWC lättbetongen är isolerande och lufttät och det tränger inte igenom någonting.  Vi har använt vår lättbetong mot oljelukter samt Radon.  Ett exempel är ett dagis i Östersund som de hade varit tvungna att stänga pga. för mycket Radon, dagiset hade en torpargrund. Vi fyllde utrymment under bjälklaget med SENAD® HLWC och två veckor senare kunde dagiset öppna igen, då hade Radongasen minskat så mycket att någon fara inte längre infann sig.

Bearbetning

Efter härdning är vår lättbetong väldigt lättarbetad, det går att såga i materialet samt skära med kniv eller i princip vad som helst efter härdning.  SENAD® HLWC har även använts till husbyggen i Filippinerna, där det skulle vara ett fönster tog man en såg, sågade ut fönstret och använde den biten senare till t.ex. diskbänken.  Det går även att tälja i betongen men detta beror samtidigt på vilken densitet vi använder, ju högre densitet ju mer likt vanlig betong blir materialet.

Brandsäkerhet och brandskydd

En i raden av alla tester med SENAD® HLWC var tillsammans med Räddningsverket.

 1. Vi anordnade ett fullskaletest i en s.k. övertändningscontainer. I denna byggdes en modell av ett äldre bjälklag med spånfyllning.
 2. De båda bjälklagen byggdes upp på samma sätt med undantaget att den ena förseddes med ett täcke av 50mm SENAD® HLWC direkt ovanpå spånet.
 3. Efter härdningen antändes ovansidan av innehållet i containern och övertändning skedde efter högst två minuter.
 4. Efter cirka 15 minuter började det ”konvertionella” bjälklaget rasa ihop och var helt kollapsat efter 18 minuter. Under samma tid hade temperaturen under bjälklaget som gjutits med SENAD® HLWC bara ökat några enstaka grader.
 5. Branden fick fortsätta tills att materialet på ovansidan helt brunnit upp och bildat en kolbädd på bjälklaget.
 6. Efter två timmar uppnåddes max temperatur under SENAD® HLWC- täcket på cirka 82 grader Celcius. Inne i betongen steg temperaturen därefter till 88 grader efter fyra timmar.

Materialet har testats på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och fått det brandklassat till A 120, vilket är ett mycket bra resultat.

”-Mycket imponerande” var Räddningschef Ulf Lundströms spontana kommentar.

Materialteknik

SENAD® HLWC L (400 – 1000 kg/m³)

SENAD® HLWC L är en teknikbetong och tillverkas inom ett metodpatent i speciella mixers och innehåller bl.a. vatten och cement samt luftporbildare. Vid tillverkning av SENAD® HLWC L tillsätts luftporbildare i blandningsvattnet och man erhåller ett teknisk- kemisk teknikbetong med ett luftinnehåll på ca: 84-60%. Egenskaperna i SENAD® HLWC L kan variera beroende av kvalitén på delmaterialen. Förprov bör ske med de aktuella delmaterialen för att säkerställa erforderlig kvalitet. Kontakta med fördel oss på Specialbetong Sverige AB för konsultation.

Miljö

Inverkan på miljön

SENAD® HLWC har en ej påvisbar inverkan på miljön, då den endast innehåller cement, vatten, luft och tensider.

Miljöpolicy

Att arbeta med materialet SENAD® HLWC främjar kvalitets- och miljöutvecklingen och verkar långsiktigt för att miljön sätts i centrum under hela processen och skapar möjligheter för en global marknad att nyttja vårt material som till sin karaktär är miljö- och byggekonomisk.

Kvalitet & miljöhänsyn

Kvalitet och miljöhänsyn har varit och är hörnstenar i vår lättbetongs utvecklingsprocess. Vårt produktionstänkande och produktutvecklingen leds av ett stort miljöengagemang. Stor vikt har lagts vid att minska energiförbrukningen och att välja bästa miljöekonomiska alternativen vid injekteringar och andra entreprenader.

Materialet

SENAD® HLWC kan återvinnas till 100% på ett miljöriktigt sätt. Undersökningar visar att det inte förekommer nedbrytning av tillsatsmedel som skulle kunna ge upphov till skadliga emissioner, det finns inte heller några rapporterade skadefall där tillsatsmedlet varit orsaken, inte heller att tillsatsmedel i massan kan skapa ohälsa.

Radon och radontätning

Allmän information om Radon

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). 1 Bq/m3 innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.

De gräns- och riktvärden som finns för radon och andra naturligt förekommande ädelgaser har fastställts i samråd mellan olika berörda myndigheter. Gränsvärden, som är bindande, finns till exempel i Boverkets byggregler och Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter. Riktvärden hittar du tillexempel i Socialstyrelsens allmänna råd om radon i inomhusluft.

Här finns Radon

Radon finns överallt – i mark, luft och vatten.

Läs mer

 Hur får jag bort Radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du sanera huset. Är det byggnadsmaterialet som avger radon, behöver du öka luftomsättningen. I enklare fall räcker det ofta med att installera någon typ av frånluftsystem eller montera in ventiler.

 • Kommer radonet från marken räcker det i enklare fall att täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor.
 • För kraftfullare åtgärder behöver man förändra tryckförhållandena så att inte markluften kommer in i huset. Exempelvis kan detta ske genom att installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden. Eventuellt kan markåtgärderna behöva kombineras.
 • Kommer radonet från vattnet , kan det oftast räcka med att vattnet luftas kraftigt med en särskilt konstruerad radonavskiljare.

SENAD® HLWC lösning – Radontätning

I många fall räcker inte ovanstående åtgärder utan kräver större insatser för att reducera radonet i fastigheten. Materialet SENAD®HLWC är ett betongmaterial med kontrollerat porsystem (kapillärbrytande) som förhindrar transport genom materialet. Vi kombinerar detta med en typ av platsfolie som gjuts in för att eliminera att den genom åren bryts ner och påverkas av uv-strålning och fysisk påverkan.

Daghem Fåker (Östersund 2011)

Problemet

Höga radonnivåer vid en ombyggnad, torpargrund och alltsammans åtgärdades med en gjutning på marken med enbart fiberarmerad senad, för att reducedra sprickbildning.

Resultat

Mätningarna (se diagram ovan) från Fåker/Östersund visar att vi har en god effekt med vårt material SENAD® HLWC när det gäller att reducera radon (den osynliga och luktfria radioaktiv gas) som finns i fastigheten. Före åtgärden uppmättes ca 1300 och efter åtgård runt 200. Ett godkänt resultat trots att vi i detta exempel inte använde oss av en åldersbeständig lufttätande platsfolie.

Interna tester:

Vi har gjort tester med lätta betonger, olika cementkvaliteter samt genomtänkta och utprovade kombinationer. Allt visar att den inte släpper igenom luft med ett (1) bars tryck. Testen går till på det sättet att man sätter ner en prisma (provkropp t.ex. 150x150mmx300mm) i vatten. I provkroppen finns ett hål där man sätter in en adapter och genom den trycker vi sedan in luft.
Hålet där vi har adaptern gjutes fast och därefter tillför vi luft med ett tryck på en (1) bar. Vid ett lyckat resultat kommer det inte ut luftbubblor i vattnet.

Referensobjekt gällande sprick-injektering

Tätning runt hål för ventilation i golv på utrikesdepartementet.

Nordea HK (Åtgärdades 2000 Sveavägen Stockholm)

Radontätning gjordes i form av mikrosprick-injektering i betonggolv i källare. Detta projekt utförde vi som underentreprenör åt NCC. Under Nordea HK, Sveavägen går tunnelbanan och avgaser samt radon trängde upp i fastigheten. Mätningar gjordes före och efter åtgärden och dessa visade på att varken strålning eller avgaser förekom längre i fastigheten efter vår aktivitet.
På de platser där man har tagit hål ner i grunden för nya avlopp, fylldes öppningarna igen med betong. Även en inlagd slang placerades i skarvar mellan den gamla och nya betongen. Dessa injekterades sedan med SENAD® HLWC så att gastäthet erhölls där det annars brukar uppstå krympsprickor när den nya gjutningen hårdnar.

Metodbeskrivning

Mätningarna (se diagram ovan) från Fåker/Östersund visar att vi har en god effekt med vårt material, SENAD® HLWC när det gäller att reducera radon (den osynliga och luktfria radioaktiv gas) som kan finnas i fastigheten.
I vår metod använder vi fiber i betongen som sprickfördelande och lägger ut en lämplig tjocklek med betongmassa.
Metoden innebär också att vi kompletterar gjutningen av betongen med en åldersbeständig plastfolie som aktivt skyddar mot strålning. Den har också en långvarig (minst 20 år) beständighet mot höga pH. Betongen skyddar folien och är samtidigt isolerande. Det finns idag interna prover med goda resultat. Kombinationen med vår betong, fiberarmering och plastfolie ger ett mycket bra skydd mot radon.

Arbetsgång

 1. Marken utjämnas, allt uppstickande material tas bort.
 2. Ett tunt skyddslager av por- betongmassan SENAD® HLWC läggs (tjocklek bör vara mellan 5- 10cm) för att skydda platsfolien mot genomträngning och skadedjur.
 3. SENAD® HLWC- betongskiktet beläggs sedan med en plastfolie. (Vid utläggning tas stor hänsyn till att inte perforera folien och att skarva den enligt anvisningar.)
 4. Nu gjuts ett lager med vår lättbetong, som då är fiberförstärkt ovanpå plastfolien. (Tjockleken bör vara så tilltagen att det finns ett skikt som är minst 10 cm på det grundaste stället, d.v.s. nominell tjocklek min 5-10 cm vilket också ger ett bra isoleringstillskott. Den totala/punkt 2 och 4/nominella tjockleken bör ligga 15-20cm.)
 5. Beroende på stoleken på aktivitetsyta görs punkterna 2, 3 och 4 löpande med 1 dags förskjutning för härdning.
 6. På detta sätt erhålls en ingjuten väl skyddad plastfolie där även de tejpade skarvarna skyddas mot Uv-strålning, vinddrag eller mekanisk påverkan.

Cementens Historia

De tidigaste spåren man hittat av människans användning av cementkommer redan så tidigt som 3000 år före Kristus.  Cement användes i Mesopotamien(nuvarande Irak) samt senare i Egypten.  De gamla makedonierna(t.ex. tiden runt Filip II av Makedonien samt Andre Alexander den Store) började använda betong trehundra år innan romarna, däremot var romarna de första att använda betong på en industriell skala. Kunskapen att göra bra betong föll i glömska efter romartiden och det är inte förrän runt 1800 talet vi lyckats göra lika hållbar betong som de hade på romartiden.

Det man oftast använder i dag kallas ”Portlandcement” och är grunden i betong. Portland cement utvecklades i England i mitten av 1700 talet och fick namnet genom sin slående likhet i färg med Portlandsten som är en jurassisk kalksten som finns på Portland ön i Dorset, England. Portlandcementen patenterades 1824.

Årets Materialnyhet

”Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste materialnyhet har blivit en angelägen och uppskattad värdemätare på innovationskraften i byggsektorn. Tidigare pristagare har upplevt medaljen som ett viktigt erkännande som haft faktisk betydelse i deras marknadsföring och försäljning” säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg och Ecoforum.

Senad HLWC var nominerade 2015 till Årets Materialnyhet av nordbygg.   Vinnaren presenterades under Nordbygg ecoforum 22-23 april 2015 på Stockholmsmässan ”En konferens och en utställning om framtidens hållbara samhällsbyggande”.  Här är en länk till ”Program Ecoforum 2015